българскинемскиг

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български немски
гама функция Gamma-Funktion
гледна точка Gesichtspunkt
глобален global
глобален екстремум globales Extremum
глобален максимум globales Maximum
глобален минимум globales Minimum
гон Gon
горна граница obere Schranke
горна сума Obersumme
градиент Gradient
градус Bogengrad
градусна мярка Winkelmaß
граница Grenzwert
граница Limes
граница Rand
граница Schranke
гранична стойност Randwert
гранична точка Randpunkt
граф Graph
графика Graph
грешка Fehler
грешка от първи / втори вид Fehler erster / zweiter Art
грешка при входни данни Eingabefehler
група Gruppe

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка