българскинемскиц

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български немски
централен ъгъл Mittelpunktswinkel
център Zentrum
циклична група zyklische Gruppe
циклоид Zykloide
цикъл Zyklus
цилиндър Zylinder
цифра Ziffer
цифров компютър Digitalrechner
цяла функция ganze Funktion
цяло число ganze Zahl
цяло число natürliche Zahl

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка