българскианглийскиа

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
абелов abelian
абелова група Abelian group
абсолютна грешка absolute error
абсолютна стойност absolute value
абсолютно непрекъснат absolutely continuous
абсолютно сходящ absolutely convergent
абстрактен abstract
абсциса abscissa
автоматен език regular language
автоморфизъм automorphism
автономен autonomic(al)
адюнгиран adjoint
адюнгиран adjunct
адюнгирано количество adjoint matrix
аксиома axiom
алгебра algebra
алгебричен algebraic
алгебричен комплемент algebraic complement
алгебрична елемент algebraic element
алгебрична структура algebraic structure
алгебрична функция algebraic function
алгебрично допълнение algebraic complement
алгебрично затворен algebraically closed
алгебрично независим algebraically independent
алгебрично число algebraic number
алгоритъм algorithm
алтернативен alternative
алтерниращ alternating
анализ analysis
аналитичен analytic(al)
аналитична геометрия analytic geometry
аналитична функция analytic function
аналитично продължение analytic continuation
аналогов компютър analog computer
аномалия anomaly
антисиметричен (кососиметричен) тензор antisymmetric tensor
апроксимация approximation
арабски цифри arabic numerals
аргумент argument
аргументация argumentation
аритметична функция arithmetic function
аритметично средно arithmetic mean
аркускосеканс inverse cosecant
аркускосинус inverse cosine
аркускотангенс inverse cotangent
аркуссеканс inverse secant
аркуссинус inverse sine
аркустангенс inverse tangent
асимптота asymptote
асоциативен associative
асоциативен закон associative law
асоциативност associativity
асоцииран associated
астроида astroid
афинен affine
афинитет affinity
афинно подпространство affine subspace
афинно преобразование affine transformation
афинно пространство affine space

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка