българскианглийскив

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
в същата равнина in-plane
вариация variation
вектор vector
вектор по колона column vector
вектор по ред row vector
векторно подпространство vector subspace
векторно поле vector field
векторно произведение cross product
векторно произведение vector product
векторно пространство vector space
верен right
верижно правило chain rule
вероятност probability
вероятностно пространство probability space
вибрация vibration
височина height
водеща нула leading zero
вписан ъгъл inscribed angle
вписана окръжност incircle
вписана окръжност inscribed circle
връх node
връх vertex
връхни ъгли vertical angles
връхни ъгли vertically opposed angles
входни данни input
входни данни input data
възел knot
външен ъгъл exterior angle
външно-вписана окръжност excircle
върху (n върху k) choose (n choose k)
вътрешна точка interior point

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка