българскианглийскиг

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
гама функция gamma function
гледна точка viewpoint
глобален global
глобален екстремум global extremum
глобален максимум global maximum
глобален минимум global minimum
гон gon
горна граница upper bound
горна сума upper sum
градиент gradient
градус degree
градусна мярка angular measure
граница bound
граница boundary
граница frontier
граница limit
гранична стойност boundary value
гранична точка boundary point
граф graph
графика graph
грешка error
грешка от първи / втори вид error of first / second kind
грешка при входни данни input data error
група group

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка