българскианглийскиз

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
за всеки for all
задача problem
закон law
закон за големите числа laws of large numbers
заместване substitution
занулявам to zeroize
затворен closed
затворено множество closed set
златно сечение golden ratio
знак на интеграла integral sign
знаменател denominator
значеща цифра significant digit

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка