българскианглийскил

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
лема lemma
линеен linear
линейна алгебра linear algebra
линейна зависимост linear dependence
линейна комбинация linear combination
линейна независимост linear independence
линейна обвивка span
линейна форма linear form
линейно зависим linearly dependent
линейно изображение linear map
линейно независим linearly independent
линейно оптимиране linear optimization
линейно преобразование linear transformation
линейно програмиране linear programming
лице area
логаритъм logarithm
локален екстремум local extremum
локален максимум local maximum
локален минимум local minimum
лъжа false
лъч ray
ляво диференцируем differentiable from below
ляво диференцируем differentiable from the left
ляво непрекъснат left-continuous

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка