българскианглийским

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
максимален идеал maximal ideal
максимум maximum
Марковска верига Markov chain
математика mathematics
матрица matrix (pl. matriices)
матрица на Грам Gram matrix
машинна точност machine accuracy
медиана median
медиана triangle median
медицентър median point
медицентър triangle centroid
метод method
метод на Гаус-Жордан Gauss-Jordan method
метод на Гаус-Зайдел Gauss-Seidel method
метод на най-малките квадрати least squares method
метрика metric
метрично пространство metric space
минимален полином minimal polynomial
минимум minimum
минор minor
многоъгълник polygon
множество set
множество на корените zero set
модел model
модул modulus
моном monom
моном monomial
мономорфизъм monomorphism
монотонност monotony
морфизъм morphism
мощност cardinality
мярка measure

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка