българскианглийскин

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
н-пъти диференцируем n-times differentiable
над нулата above zero
най-голям общ делител greatest common factor
най-голям общ делител (НОД) greatest common divisor (gcd)
най-голяма долна граница greatest lower bound
най-малка долна граница least upper bound
най-малко общо кратно (НОК) least common multiple (lcm)
намаляващ decreasing
натурален natural
натурален логаритъм natural logarithm
начална стойност initial value
недетерминиран nondeterministic
недетерминиран краен автомат nondeterministic finite automaton (NFA)
недетерминирани крайни автомати nondeterministic finite automata (NFA)
неизброим uncountable
неизродена nondegenerate
нелинейно оптимиране non-linear optimization
необходим necessary
неопределен indefinite
неопределен интеграл antiderivative
неопределен интеграл indefinite integral
неопределено indeterminate
неотрицателен nonnegative
непрекъснат continuous
непрекъсната функция continuous function
непрекъснатост Continuity
неравен unequal
неравенство inequality
неравенство на Бернули Bernoulli inequality
неравенство на триъгълника triangle inequality
неразложим indecomposable
несобствен интеграл improper integral
нестабилен instable
нестабилност instability
нечетен odd
ниво level
низ string
НОД (най-голям общ делител) gcd (greatest common divisor)
НОК (най-малко общо кратно) lcm (least common multiple)
номерируем enumerable
норма norm
норма на матрица matrix norm
нормална форма normal form
нормирано векторно пространство normed vector space
нормирано пространство normed space
нула zero
нулев вектор zero vector
нулев елемент zero element
нулев ъгъл null angle
нулева редица zero sequence
нулево векторно пространство zero vector space

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка