българскианглийскип

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
парабола parabola
паралелепипед parallelepiped
параметризиране parametrization
параметър parameter
пентагон pentagon
пентаграма pentagram
периметър perimeter
период period
период на вибрация vibration period
периодичен periodic(al)
периодична дроб recurring decimal
периодична дроб repeating decimal
пермутация permutation
перпендикуляр perpendicular
перпендикулярен perpendicular
перспектива perspective
пирамида pyramid
по-голям от greater than
по-малък от less than
повдигам на степен raise to the power of
поведение (на функция) behavior (of a function)
повърхност surface
под нулата below zero
подбазис subbase
подгрупа subgroup
подмножество subset
подобен similar
подобни матрици similar matrices
подобност similarity
подпространство subspace
подреден ordered
подредена двойка ordered pair
подредено множество ordered set
подредено поле ordered field
подредица subsequence
подринг subring
поле field
полином polynomial
полином на Бернули Bernoulli polynomial
положителен positive
положително дефинитен positiv definit
положително цяло число positive integer
полунепрекъснат semicontinuous
полуокръжност semicircle
полуотворен half-open
полуправа half line
полупространство half-space
полуравнина half-plane
пораждаща система generating system
пораждаща функция generating function
почти навсякъде almost everywhere
прав ъгъл right angle
права line
права линия straight line
правилен многоъгълник regular polygon
правилна дроб proper fraction
правило rule
правоъгълен right-angled
правоъгълен триъгълник right triangle
правоъгълник rectangle
празно множество empty set
пренареждане rearrangement
преобразуване на базиса basis transformation
преориентация reorientation
пресечен конус frustrum of a cone
пресечен конус truncated cone
пресечна точка point of intersection
пресечница line of intersection
приближаване approximation
приближение approximation
приложение application
приложна математика applied mathematics
примитивна функция primitive (function)
природоматематически науки natural and mathematical sciences
природоматематически науки natural sciences and mathematics
присвояване assignment
програма program
програмиране programming
проекция projection
произведение product
производна derivative
произволен scalene
произход origin
пропорционален proportional
просто число prime number
пространство space
противоположни ъгли vertical angles
противоположни ъгли vertically opposed angles
противоречие contradiction
процедура procedure
пръстен ring
пунктиран punctured
пълен ъгъл full angle
първообраз inverse image
път path

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка