българскианглийскис

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
с реални стойности real-valued
свободен free
свойство property
сегмент segment
сектор sector
семейство family
сечение intersection
сигнатура signature
сигнум sgn
сигнум signum
симетричен symmetric
симетричен полином symmetric polynomial
симетричен тензор Symmetric tensor
симетрична билинейна форма symmetric bilinear form
симетрична група symmetric group
симетрична матрица symmetric matrix
симетрична фигура symmetrical figure
синус sine
система system
система линейни уравнения linear system of equations
система линейни уравнения system of linear equations
система уравнения system of equations
скалар scalar
скаларен scalar
скаларно произведение dot product
скаларно произведение inner product
скаларно произведение scalar product
скоба bracket
скоби на Гаус Gaussian brackets
следа на тензор tensor trace
следователно consequently
случайна величина (сл.в.) random variable (r.v.)
смяна на базиса basis transformation
смятане с плаваща запетая floating-point arithmetic
собствен вектор eigenvector
собствена стойност eigenvalue
собствено пространство eigenspace
специален случай special case
специална ортогонална група special orthogonal group
специална ортогонална матрица special orthogonal matrix
спирала helix
спирала spiral
спрягам conjugate
спрягане conjugation
сравнение comparison
средна стойност intermediate value
средна точка midpoint
срещу часовниковата стрелка counter clockwise (CCW)
степен exponent
степен на свобода degree of freedom
степенувам raise to the power of
стохастика stochastics
страна side
строго монотонно намаляващ strictly monotonic decreasing
строго монотонно нарастващ strictly monotonic increasing
структура structure
субституция substitution
сума sum
сумиране summation
суперпозиция superposition
супремум supremum
супремум supremum limit
супремум upper limit
сфера ball
сфера sphere
сходимост convergence
сходящ convergent
събираемо addend
събираемо summand
събиране addition
съкращавам cancel
съответни ъгли corresponding angles
съседен ъгъл adjacent angle
съседен ъгъл supplementary angle
състояние state
сюрективен surjective
сюрекция surjection

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка