българскианглийскит

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

български английски
таблица на истинността truth table
тангенс tangent
тангента tangent (line)
телескопен ред telescoping series
телескопна сума telescoping sum
тензор tensor
тензорна алгебра tensor algebra
тензорно произведение tensor product
теорема proposition
теорема theorem
теорема на Питагор Pythagorean theorem
теореми за граници на функции limit theorems
теория theory
теория на Галоа Galois theory
теория на графите graph theory
теория на игрите game theory
тестова функция test function
тетраедър tetrahedron
тогава и само тогава, когато if and only if
топка ball
топологично векторно пространство topological vector space
топологично пространство topological space
топология topology
торус torus
точка point
точка на сгъстяване accumulation point
точка на сгъстяване cluster point
точка на сгъстяване limit point
транзитивен transitive
транспониран тензор tensor transpose
транспонирана матрица transpose
трансцендентен transcendental
трансцендентно число transcendental number
трапец trapezium [Br.]
трапец trapezoid [Am.]
трептене oscillation
тригонометричен trigonometric(al)
тригонометрична функция trigonometric function
тригонометрични функции trigonometric functions
тригонометрия trigonometry
триъгълна матрица tridiagonal matrix
триъгълник triangle
триъгълник на Паскал Pascal’s triangle
тъп ъгъл obtuse angle

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка