немскибългарскиf

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
f Strich (f’) f prim (f’)
faktorisieren разлагам на множители
Fakultät факториел
fallend намаляващ
falsch лъжа
Familie семейство
fast überall почти навсякъде
Fehler грешка
Fehler erster / zweiter Art грешка от първи / втори вид
Filter филтър
Fläche лице
Flächeninhalt лице
Fließkommaarithmetik смятане с плаваща запетая
Fließkommazahl число с плаваща запетая
Folge редица
Folgerung заключение
folglich следователно
formale Sprache формален език
Formel формула
Fourierreihe ред на Фурие
frei (Gruppe, Modul) свободен
Freiheitsgrad степен на свобода
führende Null водеща нула
fundamental фундаментален
Fünfeck пентагон
Funktion функция
Funktional функционал
Funktor функтор
für alle за всеки

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка