немскибългарскиi

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
Ideal идеал
identisch (adj.) идентичен
imaginär имагинерен
Imaginärteil имагинерна част
Implikation импликация
indefinit неопределен
Induktion индукция
Induktionsschritt индукционна стъпка
induktiv (adj.) индуктивен
Infimum инфимум
Injektion инекция
injektiv инективен
Inkreis вписана окръжност
innerer Punkt вътрешна точка
instabil нестабилен
Instabilität нестабилност
Integral интеграл
Integralrechnung интегрално смятане
Integralzeichen знак на интеграла
Integration интегриране
integrierbar интегрируем
Interpolation интерполация
Intervall интервал
Inverse обратна матрица
inverse Matrix обратна марица
inverser Tensor обратен тензор
Inversion инвертиране
invertierbar обратима
Irattionalität ирационалност
irrational ирационален
irrationale Zahl ирационално число
isoliert изолиран
isolierter Punkt изолирана точка
Isometrie изометрия
isometrisch изометричен
isomorph изоморфен
Isomorphismus изоморфизъм
isotrop изотропен
Iteration итерация
Iterationslemma uvw-теорема
Iterationsverfahren итеративен метод

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка