немскибългарскиl

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
Länge дължина
leere Menge празно множество
Lemma лема
Limes граница
Limes inferior инфимум
Limes superior супремум
linear линеен
linear abhängig линейно зависим
linear unabhängig линейно независим
lineare Abbildung линейно изображение
lineare Abbildung линейно преобразование
lineare Abhängigkeit линейна зависимост
lineare Algebra линейна алгебра
lineare Hülle линейна обвивка
lineare Optimierung линейно оптимиране
lineare Optimierung линейно програмиране
lineare Unabhängigkeit линейна независимост
lineares Gleichungssystem система линейни уравнения
Linearform линейна форма
Linearkombination линейна комбинация
linienflüchtiger Vektor хлъзгащ вектор
linksseitig differenzierbar ляво диференцируем
linksstetig ляво непрекъснат
Logarithmus логаритъм
lokales Extremum локален екстремум
lokales Maximum локален максимум
lokales Minimum локален минимум
lösbar решим
Lösung решение
Lot перпендикуляр

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка