немскибългарскиo

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

немски български
obere Schranke горна граница
Oberfläche повърхност
Obersumme горна сума
offen отворен
Oktaeder октаедър
Operation действие
Operation операция
Operator оператор
Optimierung оптимиране
Ordinate ордината
Ordnung ред
orientiert ориентиран
Orientierung ориентация
orthogonal ортогонален
orthogonale Gruppe ортогонална група
orthogonale Matrix ортогонална матрица
orthogonale Menge ортогонално множество
orthogonale Tensoren ортогонални тензори
orthogonale Vektoren ортогонални вектори
orthonormal ортонормиран
Orthonormalbasis ортонормиран базис
orthonormale Funktionen ортонормирани функции
orthonormale Matrix ортонормирана матрица
orthonormale Menge ортонормирано множество
orthonormale Vektoren ортонормирани вектори
Orthonormalsystem ортонормирана система

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка