английскибългарскиb

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
ball сфера
ball топка
basis базис
basis transformation преобразуване на базиса
basis transformation смяна на базиса
behavior (of a function) поведение (на функция)
below zero под нулата
Bernoulli inequality неравенство на Бернули
Bernoulli number число на Бернули
Bernoulli polynomial полином на Бернули
bijection биекция
bijective биективен
bilinear билинеен
bilinear form билинейна форма
bimorphism биморфизъм
binary двоичен
binomial бином
binomial биномен
binomial expansion биномно развитие
binomial series биномен ред
birational бирационален
block matrix блокова матрица
boolean algebra булева алгебра
bound граница
boundary граница
boundary point гранична точка
boundary point допирателна точка
boundary value гранична стойност
bounded ограничен
bounded above ограничен отгоре
bounded below ограничен отдолу
bracket скоба

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка