английскибългарскиf

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
f-prime (f’) f prim (f’)
factorial факториел
false лъжа
family семейство
field поле
figure цифра
filter филтър
finite краен
floating-point arithmetic смятане с плаваща запетая
floating-point number число с плаваща запетая
for all за всеки
formal language формален език
formula формула
Fourier series ред на Фурие
fraction дроб
fractional дробен
free свободен
frontier граница
frustrum of a cone пресечен конус
full angle пълен ъгъл
function функция
functional функционал
functor функтор
fundamental фундаментален

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка