английскибългарскиl

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
law закон
laws of large numbers закон за големите числа
lcm (least common multiple) НОК (най-малко общо кратно)
leading zero водеща нула
least common multiple (lcm) най-малко общо кратно (НОК)
least squares method метод на най-малките квадрати
least upper bound най-малка долна граница
left-continuous ляво непрекъснат
leg бедро
leg катет
lemma лема
length дължина
less than по-малък от
level ниво
limit граница
limit point точка на сгъстяване
limit theorems теореми за граници на функции
line права
line of intersection пресечница
linear линеен
linear algebra линейна алгебра
linear combination линейна комбинация
linear dependence линейна зависимост
linear form линейна форма
linear independence линейна независимост
linear map линейно изображение
linear optimization линейно оптимиране
linear programming линейно програмиране
linear system of equations система линейни уравнения
linear transformation линейно преобразование
linearly dependent линейно зависим
linearly independent линейно независим
local extremum локален екстремум
local maximum локален максимум
local minimum локален минимум
logarithm логаритъм
lower bound долна граница
lower limit инфимум
lower sum долна сума
lower triangular matrix долна триъгълна матрица

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка