английскибългарскиm

Математически речник

В други формати: TXT, CSV

английски български
machine accuracy машинна точност
map изображение
mapping изображение
Markov chain Марковска верига
mathematical induction индукция
mathematics математика
matrix (pl. matriices) матрица
matrix inverse обратна марица
matrix norm норма на матрица
maximal ideal максимален идеал
maximum максимум
measurable измерим
measurable space измеримо пространство
measure мярка
median медиана
median point медицентър
method метод
metric метрика
metric space метрично пространство
midpoint средна точка
minimal polynomial минимален полином
minimum минимум
minor минор
model модел
modulus модул
monom моном
monomial моном
monomorphism мономорфизъм
monotony монотонност
morphism морфизъм
multiplication умножение
multiply умножавам

Речници

Смяна на езика

Обратна връзка