EnglishBulgarianc

Math dictionary

In other formats: TXT, CSV

English Bulgarian
calculation изчисление
calculation of zeros of polynomials определяне корените на полиноми
cancel съкращавам
canonical каноничен
cardinality кардиналитет
cardinality мощност
Cartesian декартов
cartesian product декартово произведение
category категория
cathet катет
Cauchy sequence редица на Коши
center център
central angle централен ъгъл
chain rule верижно правило
chaos хаос
characteristic характеристика
characteristic характеристичен
characteristic equation характеристично уравнение
characteristic function характеристична функция
characteristic matrix характеристична матрица
characteristic polynomial характеристичен полином
choose (n choose k) върху (n върху k)
chord хорда
circle окръжност
circumcircle описана окръжност
circumscribed circle описана окръжност
classic(al) класически
closed затворен
closed set затворено множество
cluster point точка на сгъстяване
coefficient коефициент
colon две точки
column колона
column interchange размяна на колони
column vector вектор по колона
combinatorics комбинаторика
common denominator общо кратно
common multiple общо кратно
commutative комутативен
commutative law комутативен закон
compact компактен
compactness компактност
comparison сравнение
complement допълнение
complementary angle допълващ ъгъл
complex комплексен
complex number комплексно число
complexity комплекситет
concentric circles концентрични кръгове
condition условие
conditionally positive definite условно положително дефинитен
cone конус
conic section конично сечение
conjugate спрягам
conjugation спрягане
conjunction конюнкция
conjunctive normal form конюнктивна нормална форма
consequently следователно
constant константа
constant константен
construction конструкция
context-free grammar (CFG) безконтекстна граматика
context-free language безконтекстен език
context-sensitive grammar контекстна граматика
context-sensitive language контекстен език
Continuity непрекъснатост
continuous непрекъснат
continuous function непрекъсната функция
continuum континуум
contradiction противоречие
convergence сходимост
convergent сходящ
convex изпъкнал
convex function изпъкнала функция
coordinate координата
coordinate system координатна система
corresponding angles съответни ъгли
cosine косинус
cotangent котангенс
countable изброим
counter clockwise (CCW) срещу часовниковата стрелка
covariance ковариация
criterion (pl. criteria) критерий
critical критичен
critical point критична точка
cross product векторно произведение
cube куб
curve крива
cycle цикъл
cyclic group циклична група
cycloid циклоид
cylinder цилиндър

Dictionaries

Change language

Feedback