EnglishBulgariane

Math dictionary

In other formats: TXT, CSV

English Bulgarian
eccentric ексцентричен
eccentricity ексцентричност
edge ребро
effective ефективен
efficiency ефикасност
eigenspace собствено пространство
eigenvalue собствена стойност
eigenvector собствен вектор
element елемент
elementary елементарен (прост)
ellipse елипса
ellipsoid елипсоид
elliptical елиптичен
elliptically елиптично
empirical expectation value емпирична
empty set празно множество
end point крайна точка
endomorphism ендоморфизъм
entire function цяла функция
enumerable номерируем
equal равен
equation уравнение
equilateral triangle равностранен триъгълник
equivalence relation релация на еквивалентност
error грешка
error of first / second kind грешка от първи / втори вид
Euclidean евклидов
Euclidean algorithm евклидов алгоритъм
euclidean ring евклидов пръстен
euclidean space евклидово пространство
even четен
even function четна функция
even number четно число
even permutation четна пермутация
excircle външно-вписана окръжност
expansion развитие
expectation value очаквана стойност
expected value очаквана стойност
exponent степен
exponential function експоненциална функция
exterior angle външен ъгъл
extrapolation екстраполация
extremum екстремум

Dictionaries

Change language

Feedback