EnglishBulgariani

Math dictionary

In other formats: TXT, CSV

English Bulgarian
ideal идеал
identical идентичен
if and only if тогава и само тогава, когато
Im(f) im f
image образ
imaginary имагинерен
imaginary part имагинерна част
implication импликация
improper integral несобствен интеграл
in-plane в същата равнина
incircle вписана окръжност
indecomposable неразложим
indefinite неопределен
indefinite integral неопределен интеграл
indeterminate неопределено
induction индукция
induction step индукционна стъпка
inductive индуктивен
inductive step индукционна стъпка
inequality неравенство
infimum инфимум
infimum limit инфимум
infinite безкраен
Infinite Set безкрайно множество
infinity безкрайност
inflection point инфлексна точка
initial value начална стойност
injection инекция
injective инективен
inner product скаларно произведение
input входни данни
input data входни данни
input data error грешка при входни данни
inscribed angle вписан ъгъл
inscribed circle вписана окръжност
instability нестабилност
instable нестабилен
integer цяло число
integrable интегрируем
integral интеграл
integral calculus интегрално смятане
integral sign знак на интеграла
integration интегриране
integration by parts интегриране по части
interior point вътрешна точка
intermediate value средна стойност
interpolation интерполация
intersection сечение
interval интервал
inverse обратна матрица
inverse реципрочно
inverse cosecant аркускосеканс
inverse cosine аркускосинус
inverse cotangent аркускотангенс
inverse function обратна функция
inverse image първообраз
inverse secant аркуссеканс
inverse sine аркуссинус
inverse tangent аркустангенс
inverse trigonometric functions обратни тригонометрични функции
inversion инвертиране
invertible обратима
Investigation изследване
irrational ирационален
irrational number ирационално число
irrationality ирационалност
isolated изолиран
isolated point изолирана точка
isometric изометричен
isometry изометрия
isomorphic изоморфен
isomorphism изоморфизъм
isosceles triangle равнобедрен триъгълник
isotropic изотропен
iteration итерация
iteration method итеративен метод
iterative method итеративен метод

Dictionaries

Change language

Feedback