EnglishBulgarians

Math dictionary

In other formats: TXT, CSV

English Bulgarian
scalar скалар
scalar скаларен
scalar product скаларно произведение
scalene произволен
scalene triangle разностранен триъгълник
sector сектор
segment сегмент
semicircle полуокръжност
semicontinuous полунепрекъснат
separated отделен
sequence редица
series ред
set множество
sgn сигнум
side страна
signature сигнатура
significant digit значеща цифра
signum сигнум
similar подобен
similar matrices подобни матрици
similarity подобност
sine синус
sliding vector хлъзгащ вектор
solution решение
solvable решим
space пространство
span линейна обвивка
special case специален случай
special orthogonal group специална ортогонална група
special orthogonal matrix специална ортогонална матрица
sphere сфера
spiral спирала
spline curve крива на Сплайн
square квадрат
square root квадратен корен
state състояние
state transition diagram (STD) диаграма на преходите
stochastics стохастика
straight angle изправен ъгъл
straight line права линия
strictly monotonic decreasing строго монотонно намаляващ
strictly monotonic increasing строго монотонно нарастващ
string низ
structure структура
subbase подбазис
subgroup подгрупа
subring подринг
subsequence подредица
subset подмножество
subspace подпространство
substitution заместване
substitution субституция
subtotal частична сума
subtraction изваждане
sum сума
summand събираемо
summation сумиране
superposition суперпозиция
supplementary angle съседен ъгъл
supremum супремум
supremum limit супремум
surface повърхност
surjection сюрекция
surjective сюрективен
symmetric симетричен
symmetric bilinear form симетрична билинейна форма
symmetric group симетрична група
symmetric matrix симетрична матрица
symmetric polynomial симетричен полином
Symmetric tensor симетричен тензор
symmetrical figure симетрична фигура
system система
system of equations система уравнения
system of linear equations система линейни уравнения

Dictionaries

Change language

Feedback